REGULAMIN

Społecznego Przedszkola Integracyjnego 'Skrzat'

w Zabrzu ul. Kowalska 18

 

 

1. Przedszkole prowadzi swoją działalność przez cały rok tj. od 1 wrzesień - 31 sierpień, w dniach od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, z przerwą wakacyjną w m-cu sierpniu -przedszkole nie prowadzi zajęć dla dzieci, wykonuje czynności administracyjne.

 

2. Przewidywany czas pobytu dziecka w przedszkolu rozpoczyna się o godz. 6.30 - kończy maksymalnie o godzinie 16.00.

 

3. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw  - w jego pracy:

- w okresie wakacji letnich, jeden miesiąc- sierpień

- w okresie Świąt Bożego Narodzenia: Wigilia 24 grudnia    każdego roku

- w okresie Świąt Wielkanocnych: Wielki Piątek,

- dni poprzedzające lub następujące po dniach ustawowo wolnych od prac (np. 2 - gi maja, piątek po Bożym Ciele)- w-g wykazu dodatkowych dni wolnych aktualizowanego  corocznie, dostępnego na tablicy ogłoszeń.

 

4. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, w tym oddział dla dzieci z obowiązkiem odbywania  rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne tworząc grupę integracyjną, zgodnie ze statutem przedszkola.

 

5. Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

6. Każdy oddział prowadzony jest  przez jednego wychowawcę - opiekuna oraz nauczyciela wspomagającego . Ponadto Przedszkole zatrudnia specjalistów takich jak: logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta ruchowy. Specjaliści diagnozują rozwój dzieci, prowadzą terapię specjalistyczną Wczesne Wspomaganie Rozwoju ( WWR) i rewalidację, w oparciu o zgodę rodziców na objęcie dziecka opieką specjalistyczną wyrażoną w ankiecie.

 

7. Szczegółowy przydział czynności dla pracowników ustala dyrektor przedszkola a zatrudnienie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

 

8. Każdy zatrudniony w Przedszkolu pracownik odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczęszczającego do przedszkola dziecka.

 

9. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola po raz pierwszy na rozpoczęcie roku szkolnego oraz po przebytej chorobie winni przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia dziecka oraz złożyć oświadczenie o braku podejrzeń dot. choroby covid-19.

 

10. Z uwagi na stan zagrożenia epidemią i w realizacji wytycznych sanepidu prosimy rodziców, aby przyprowadzali dzieci zgodnie z wprowadzonymi specjalnymi procedurami bezpieczeństwa dot. Covid-19.

 

11. Na rozmowy o dziecku należy umawiać się na konkretny termin z nauczycielem prowadzącym oddział.

 

12. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania placówki jak również skargi i zażalenia oraz pochwały, należy zgłaszać u dyrektora przedszkola na piśmie.

 

13. Warunki pobytu dziecka w przedszkolu są zgodne z aktualizowanymi wymogami Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Prawa Budowlanego, BHP i P. Poż.

 

14. Dziecko winno być odbierane przez rodziców (opiekunów) punktualnie. W przypadku odbioru przez inną osobę pełnoletnią, rodzic zobowiązany jest do uprzedniego złożenia w przedszkolu stosownego oświadczenia na piśmie -upoważnienia wskazującego dane osobowe osoby odbierającej i numer dowodu osobistego.

 

15. W przedszkolu obowiązuje wyprawka przedszkolaka:

- zmienne obuwie /pantofle na gumowym podbiciu bez sznurówek/

- worek z piżamą / dzieci 2,5lat  i 3 letnie/

- worek: - ze zmienną bielizną /dzieci 3-4 letnie/

- worek ze strojem gimnastycznym /dzieci 5-6 letnie/

- wyprawka 6 - latka: materiały szkolne do zakupienia przez rodziców

 

16. Rodzice winni uczestniczyć w zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu, czytać ogłoszenia i komunikaty zamieszczane na tablicy ogłoszeń, jak również zadbać o właściwą współpracę z nauczycielem, w celu ujednolicenia oddziaływania dydaktyczno - wychowawczego na dziecko.

 

17. Przy uwzględnieniu aktualizowanych wytycznych Sanepid-u i z zachowaniem środków bezpieczeństwa i higieny dopuszcza się możliwość korzystania przez rodziców z wydzielonych pomieszczeń przedszkolnych w godzinach popołudniowych.

 

18. W przedszkolu 'Skrzat' obowiązują następujące zasady opłat:

a) Opłata wpisowa - uiszczana przez rodziców/opiekunów/ w chwili zapisania dziecka do przedszkola, jednorazowa bezzwrotna.

 

b) Opłata miesięczna- regulowana w nieprzekraczalnym terminie do 5-go każdego miesiąca 

Opłata miesięczna ma charakter ryczałtu, jest w stałej wysokości i nie podlega zwrotom ani odpisom z tyt. nieobecności dziecka w przedszkolu, płatna jest w 11- tu ratach miesięcznych od września do lipca włącznie.

 

c) Opłata administracyjna za miesiąc sierpień w kwocie zgodnej z umową.

 

d) Opłata dodatkowa w kwocie 100 zł za brak odebrania dziecka po godzinie 16.00 po godzinach pracy przedszkola.

 

W ramach opłaty miesięcznej dziecko ma zagwarantowane:

- wyżywienie

- realizacje podstaw programowych w różnych formach aktywności  np: teatr, kino, muzeum, sala zabaw

  zabaw, wycieczki w plener.

- udział w zajęciach dodatkowych np.: rytmika, języki obce, gimnastyka korekcyjna

 

Wysokość opłaty miesięcznej określa uchwała organu prowadzącego. Osoba prowadząca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat za przedszkole w przypadku wzrostu kosztów utrzymania placówki.

 

19. Ze zniżki w opłacie mogą skorzystać:

- rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola ( 50% na drugie i kolejne dziecko)

- rodziny finansowane przez MOPR - w wysokości wskazanej w decyzji MOPR ,

- dzieci niepełnosprawne z aktualnymi orzeczeniami PPP oraz opinią do Wczesnego 

 Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

20. Wypisanie dziecka z przedszkola winno być zgłoszone na piśmie w formie wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego w ostatnim dniu miesiąca. W okresie wypowiedzenia rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miesięcznej w należnej wysokości.

 

21. W przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności a także braku uiszczenia należnej miesięcznej opłaty dziecko może być wypisane z przedszkola - wypowiedzenie umowy przez Dyrektor przedszkola.

 

22. Za szkody materialne powstałe na placówce w wyniku niebezpiecznego zachowania się dziecka, odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.

 

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl