O Społecznym Przedszkolu Integracyjnym 'Skrzat'

Społeczne Przedszkole Integracyjne 'Skrzat'  swoją działalność rozpoczęło 01 Września 1996 roku. Z uwagi na lokalizację (ścisłe centrum miasta- osiedle mieszkaniowe) przedszkole odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności - zapewnia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci z orzeczeniem do Kształcenie Specjalnego i opinią do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.. Bliskie sąsiedztwo instytucji kulturalno-oświatowych, terenów zielonych, boiska szkolnego oraz własny bezpieczny i dobrze zagospodarowany plac zabaw, umożliwiają realizację zajęć dydaktycznych, w tym sportowo-rekreacyjnych, w warunkach poza przedszkolnych. Kameralne warunki lokalowe zbliżone do domowych, tworzą przyjazną atmosferę, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa a także współpracę z rodzicami (głównie poprzez bezpośredni kontakt).

 

Program edukacyjny przedszkola

W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały integracyjne (około 50 dzieci w tym 12 dzieci z orzeczeniem do Kształcenia Specjalnego i opinią do Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Placówka realizuje obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Mało liczne grupy (17-18 osobowe) zapewniają indywidualne podejście do każdego przedszkolaka. Oddziały prowadzone są przez dwóch nauczycieli - w tym pedagoga wspomagającego, a w oddziale dzieci najmłodszych dodatkowo zatrudniona jest pomoc wychowawcza wspierająca dzieci głównie w czynnościach opiekuńczych.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu a przedszkolem, od 01 Września 2002 roku na Oddziale Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej uruchomiono oddział przedszkolny dla dzieci przewlekle chorych prowadzony przez nauczyciela terapeutę - pracownika naszej placówki.

 

Wyszkolona kadra pracowników

Kadra przedszkola to wysoko wykwalifikowany i dobrze przygotowany do pracy z dziećmi zespół nauczycieli i specjalistów, stale doskonalący swoją wiedzę i  umiejętności zawodowe. Z uwagi na integracyjny charakter placówki, przedszkole zapewnia stałą pomoc specjalistów (logopedę, pedagoga, psychologa, terapeutę ruchowego) którzy realizują Indywidualne Programy Terapeutyczne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju a także m.in. wpierają rodziców i nauczycieli poprzez indywidualne konsultacje.

 

Odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dzieci jest:

  •  wykorzystanie elementów innowacyjnych metod w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach: Integracji Sensorycznej, terapii Bechawioralnej, Denisona, Cieszyńskiej, S.Kneippa,  Pedagogiki Zabawy, metody aktywizujące-drama, Burza Mózgów, ruchu rozwijającego W. Sherborne, Labana.
  • organizacja kółek zainteresowań (np. zabawa językiem obcym - angielskim, niemieckim, kółko muzyczno-teatralne, kółko plastyczne z elementami arteterapii, kółko matematyczno-przyrodnicze, origami, logopedyczne z elementami ruchu);
  • udział w konkursach (np. plastycznych, teatralno - muzycznych), o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej-ogólnorozwojowej, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające z udziałem akompaniatora.

Zdrowy jadłospis

W ramach propagowanego zdrowego trybu życia przedszkole zatrudnia m.in. dietetyka, który czuwa nad racjonalnym żywieniem dzieci poprzez układanie jadłospisów z uwzględnieniem diet alergicznych, indywidualne konsultacje z rodzicami, propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia np. podczas zebrań z rodzicami.

 

Koncepcja pracy przedszkola jest ukierunkowana na integrację dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Przyświeca nam cel:

     'Uczymy się żyć razem - przedszkole otwarte na potrzeby rodziców i dzieci'.

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl