Regulamin

 

Społecznego Przedszkola Integracyjnego "Skrzat"

w Zabrzu ul. Kowalska 18

 

 

1. Przedszkole prowadzi swoją działalność przez cały rok tj. od 1 wrzesień - 31 sierpień, w dniach od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, z przerwą wakacyjną w m-cu sierpniu -przedszkole nieczynne.

 

2. Przewidywany czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. 6.30 - 16.30, nie dłużej niż 9 godzin.

 

3. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw  - w jego pracy:

- w okresie wakacji letnich, jeden miesiąc

- w okresie Świąt Bożego Narodzenia: Wigilia 24 grudnia    każdego roku

- w okresie Świąt Wielkanocnych: Wielki Piątek,

- dni poprzedzające lub następujące po dniach ustawowo wolnych od prac (np. 2 - gi maja, piątek po Bożym Ciele)- w-g wykazu dodatkowych dni wolnych aktualizowanego  corocznie.

 

4. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, w tym oddział dla dzieci z obowiązkiem odbywania  rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne tworząc grupę integracyjną, zgodnie ze statutem przedszkola.

 

Przedszkole prowadzi oddział przedszkolny w  Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w oparciu

o stosowne porozumienie.

 

5. Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

6. Każdy oddział prowadzony jest, co najmniej przez jednego wychowawcę - opiekuna.

 W zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość zatrudnienia specjalistów jak: logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta ruchowy. Specjaliści diagnozują rozwój dzieci, prowadzą terapię specjalistyczną

 (w oparciu o zgodę rodziców na objęcie dziecka opieką specjalistyczną).

 

7. Szczegółowy przydział czynności dla pracowników ustala dyrektor przedszkola a zatrudnienie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

 

8. Każdy zatrudniony w Przedszkolu pracownik odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo     

    uczęszczającego do przedszkola dziecka.

9. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola po raz pierwszy jak również po przebytej chorobie winni przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

 

10. Z uwagi na stan higieniczno - sanitarny pomieszczeń, prosimy rodziców, aby rozstawali się z dziećmi w szatni, a tym samym nie wchodzili do sal zajęć.

 

11. Na rozmowy o dziecku należy umawiać się z nauczycielem prowadzącym oddział w czasie wskazanym przez rodziców bądź nauczyciela.

 

12. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania placówki jak również skargi i zażalenia oraz pochwały, należy zgłaszać u dyrektora przedszkola na piśmie.

 

13. Warunki pobytu dziecka w przedszkolu są zgodne z wymogami Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Prawa Budowlanego, BHP i P. Poż.

 

14. Dziecko winno być odbierane przez rodziców (opiekunów). W przypadku odbioru przez inną osób

( powyżej 18 - roku życia) pełnoletnią, rodzic zobowiązany jest do złożenia w przedszkolu stosownego oświadczenia na piśmie.

 

15. W przedszkolu obowiązuje wyprawka przedszkolaka:

- zmienne obuwie /pantofle na gumowym podbiciu bez sznurówek/

- piżama podpisana /dzieci 3-4 letnie/

- worek: - ze zmienną bielizną /dzieci 3-4 letnie/

- worek ze strojem gimnastycznym /dzieci 5-6 letnie/

- wyprawka 6 - latka: materiały szkolne do zakupienia przez rodziców

 

16. Rodzice winni uczestniczyć w zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu, czytać ogłoszenia i komunikaty zamieszczane na tablicy ogłoszeń, jak również zadbać o właściwą współpracę z nauczycielem, w celu ujednolicenia oddziaływania dydaktyczno - wychowawczego na dziecko.

 

17. Dopuszcza się możliwość korzystania z wydzielonych pomieszczeń  przedszkolnych w godzinach popołudniowych przez dzieci przedszkolne i ich rodziców/opiekunów, w ramach pracy kompensacyjno - wyrównawczej, uroczystościach i imprezach, zajęciach dodatkowych,  kółek zainteresowań, zebrań rodziców.

 

 

18. W przedszkolu "Skrzat" obowiązują następujące zasady opłat:

 

Opłata wpisowa -   uiszczana przez rodziców/opiekunów/ w chwili zapisania dziecka do przedszkola, wchodzi w poczet wrześniowej opłaty za przedszkole,

 

Opłata miesięczna-  regulowana w nieprzekraczalnym terminie do 5-go każdego miesiąca

 

Opłata miesięczna ma charakter ryczałtu (jest stała) nie podlega zwrotom ani odpisom z tyt. nieobecności dziecka w przedszkolu, płatna w 11- tu ratach miesięcznych od września do lipca włącznie.

 

W ramach opłaty miesięcznej dziecko ma zagwarantowane:

- wyżywienie

- realizacje podstaw programowych w różnych formach aktywności  np: teatr, kino, muzeum, sala    

  zabaw, wycieczki w plener.

- udział w zajęciach dodatkowych np.: rytmika, języki obce, gimnastyka korekcyjna

 

Wysokość opłaty miesięcznej określa osoba prowadząca.

Osoba prowadząca, zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat za przedszkole w przypadku wzrostu kosztów utrzymania placówki .Zmiany mogą być wprowadzane z dniem 1 września roku szkolnego.

 

19. Ze zniżki w opłacie mogą skorzystać:

- rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola ( 50% na drugie i kolejne dziecko)

- rodziny finansowane przez MOPR - w wysokości wskazanej przez MOPR,

- dzieci niepełnosprawne z aktualnymi orzeczeniami PPP oraz opinią do Wczesnego 

   Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

20. Wypisanie dziecka z przedszkola winno być zgłoszone na piśmie  z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego w ostatnim dniu miesiąca. W okresie wypowiedzenia,  rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miesięcznej w należnej wysokości.

 

 

21. W przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności a także braku należnej wpłaty, dziecko może być wypisane z przedszkola.

 

22. Za szkody powstałe na placówce w wyniku niewłaściwego (niebezpiecznego) zachowania się dziecka, 

     odpowiadają rodzice.

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzono do realizacji

z mocą obowiązującą od 1 czerwiec 2017 roku.

 

 

 

 

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl