STATUT

 SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

'SKRZAT'

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Społeczne Przedszkole Integracyjne 'Skrzat' w Zabrzu, zwane dalej przedszkolem, jest    prowadzone i nadzorowane   przez 'Fundację Skrzat', zwaną  dalej, osobą prowadzącą, na podstawie ustawy z dnia  14 grudnia 2016 'Prawo Oświatowe' .

2.  Siedziba przedszkola znajduje się w  Zabrzu, przy ulicy. Kowalskiej 18

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola jest Śląski   

 Kurator Oświaty.

4. Statut przedszkola jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność  przedszkola. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być sprzeczne, a także nie mogą powtarzać  kwestii rozstrzygniętych w statucie.

 

 

 

Rozdział II

Cel i zadania przedszkola

 

§2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone  w ustawie o 'Prawie Oświatowym' oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci;

b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola;

c) współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

d) stworzenie możliwości nawiązania stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym.

     

2. Zadaniem przedszkola jest:

  a) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

  b) wspieranie rozwoju oraz aktywności poznawczej  dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń;

c) inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie;

d) zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka;

e) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej;

     

3. Przedszkole jest placówką wychowawczo - terapeutyczną dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

 

4. Działalność wychowawczo-dydaktyczna, opiekuńcza prowadzona jest, w zgodzie z zasadami pedagogiki i ideami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 

Rozdział III

Organy przedszkola

 

§3

 

1.Organami przedszkola są:

     

a) Dyrektor Administracyjny

b) Dyrektor Pedagogiczny

c) Rada Pedagogiczna

 

 

§4

Dyrektor Administracyjny organizuje pracę przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

Do kompetencji Dyrektora Administracyjnego w szczególności należy:

a) organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola

b) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz obowiązki wynikające z kodeksu pracy

d) umocowany jest do reprezentowania w sprawach spornych przed sądem

e) może zatrudniać pracownika na stanowisku głównego księgowego lub biuro rachunkowe do obsługi finansowo-księgowej.

 

Dyrektor Pedagogiczny organizuje pracę edukacyjną przedszkola, jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

     Do wyłącznych kompetencji Dyrektora Pedagogicznego w szczególności należy:

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego

b) kierowanie całokształtem pracy dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej

c) opiniuje zatrudnianie pracowników pedagogicznych

d) prowadzi sprawy awansu zawodowego pracowników pedagogicznych

e) dyrektor pedagogiczny może wyznaczyć nauczyciela, któremu powierza funkcję zastępcy polegającą na pomocy w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego oraz przejęciu obowiązków w przypadku jego nieobecności.

 

    3. Dyrektor Administracyjny i Pedagogiczny działają łącznie w sprawach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola

b) współdziałania z nauczycielami i rodzicami

c) umocowani są łącznie w sprawach  zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola

 

§5

 

 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

 

dyrektor pedagogiczny, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

2. Do zadań rady pedagogicznej w szczególności należy:

- ustalenie założeń i wytycznych programowych.

- rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 

 

 

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

§6

 

1.Przedszkole jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.

2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest dyrektor administracyjny.

3. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zatrudniani zgodnie  z Kodeksem Pracy.

 

 

§7

 

 

1. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

2. Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

 

a) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających  z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

b) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną by wspomagać rozwój dziecka

c) planowanie własnego rozwoju zawodowego

 

d) prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania i działalności wychowawczej

 

3. Nauczyciele mają prawo do rozwoju kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.

 

4. Nauczyciele mają prawo do korzystania w swej pracy z pomocy    merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz innych wyspecjalizowanych   

 placówek.

 

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki wychowanków  oraz rodziców

 

§8

 

1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest prawo do wszechstronnego rozwoju w warunkach poszanowania godności osobistej.

 

2. W szczególności, dziecko ma prawo do:

 a) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w przedszkolu,

b) korzystanie z pomocy wszystkich specjalistów zatrudnionych w przedszkolu,

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  i psychicznej,

d) poszanowanie własności,

e) partnerskiej rozmowy na każdy temat.

 

§9

 

1. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest:

a) przestrzeganie zasad zawartych w oświadczeniu - umowie, w szczególności terminy regulowania opłaty,

b) przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,

c) zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu,

d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę przez nich upoważnioną,

e) systematyczne współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływanie opiekuńczo - dydaktyczno -wychowawczych wspomagających rozwój dziecka.

 

2. Dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być ubezpieczone min. od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okoliczność ubezpieczenia dziecka rodzic(opiekun) oświadcza na piśmie.

 

§10

 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przedszkola w następujących  

przypadkach:

 

a) brak opłaty za okres jednego miesiąca,

b) gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych dzieci uczęszczających do przedszkola a także nauczycieli,

c) po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej nie zgłoszonej nieobecności dziecka,

d) gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 

 

Rozdział VI

Organizacja pracy przedszkola

 

§11

 

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz ferii w danym roku szkolnym, a także odpłatności określa regulamin przedszkola.

 

 

§12

 

1. Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, w tym oddział dla dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

 

2.Do każdego oddziału są przyjmowane dzieci sprawne i niepełnosprawne .

 

3. Przedszkole może prowadzić grupę wychowawczą dla dzieci przebywających na leczeniu w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, zwane dalej Centrum.

 

4. Oddziały nie mogą przekraczać 25 dzieci, w tym nie więcej niż pięcioro dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Grupa wychowawcza w centrum nie powinna przekraczać 16 dzieci.

 

5. Czas pracy nauczyciela w grupie wychowawczej w Centrum uzależniony jest od możliwości i potrzeb Centrum.

 

6. Każdy oddział powierza się opiece co najmniej jednemu nauczycielowi.

 

7. Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju, mające na celu pobudzanie psychicznego i społecznego rozwoju dziecka    w wieku przedszkolnym.

 

8. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia popołudniowe dodatkowe oraz zajęcia stymulacyjno - terapeutyczne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, a ich forma i zakres uwzględnia potrzeby  i możliwości  dzieci oraz placówki.

 

9. Przedszkole może prowadzić grupę przygotowawczą tj. zajęcia  indywidualne i grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym nie będących wychowankami przedszkola. Każde dziecko podlega zasadom wynikającym ze statutu i regulaminu przedszkola.

 

 

§13

 

1. Rozkład dnia dla przedszkola jest dostosowany do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku.

2. Rozkład dnia opracowuje i zatwierdza - w porozumieniu z kadrą pedagogiczną - dyrektor przedszkola.

 

§14

 

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się każdego roku  wyznaczonym przez dyrektora pedagogicznego lub administracyjnego w terminie, a w miarę wolnych miejsc również w trakcie roku szkolnego.

 

2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie stosownej ankiety (karty informacyjnej) i podpisanie 'oświadczenia' stanowiącego umowę.

 

3. Przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor dyrektor pedagogiczny lub dyrektor administracyjny po rozmowie  z dziećmi i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

4. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu dzieci do przedszkola uwzględnia się:

strukturę grupy

kolejność na liście zapisów.

 

Rozdział VII

Środki finansowe placówki

 

§15

 

Działalność finansowa prowadzona jest  oparciu o środki finansowe pochodzące z:

 

- wpływów z opłaty miesięcznej - czesnego

- dotacji z budżetu miasta

- środków przekazywanych przedszkolu w drodze

   darowizny lub spadku

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§16

 

1.Prawo nadawania statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień należy do osoby prowadzącej.

 

2. Postanowienia statutu nie mogą być sprzeczne z obowiązującą ustawą o 'Prawie Oświatowym' i przepisami wykonawczymi do niej.

 

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

 

 

 

§17

 

1.Obowiązkiem dyrektora pedagogicznego jest zapoznanie rodziców nowo przyjętych dzieci, za pisemnym potwierdzeniem, ze statutem i regulaminem przedszkola.

 

2. Statut i regulamin przedszkola jest stale dostępny  dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

§18

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu  o obowiązujące przepisy prawne.

 

 

 

§19

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1.10.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl